הנחיות מנהליות לעבודת הסוקר - להימנע ליידע האזרח פקודת הסטטיסטיקה ודווח לממונים

להלן הנחיות מנהליות לעבודת הסוקר - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמה לסוקרי הלמ"ס באוקטובר 2012.

ניתן לראות כי ע"פ ההנחיות לסוקר יש להימנע מאיזכור פקודת הסטטיסטיקה, ולדווח לממונה על כל שאלה שהנסקר מתקשה להשיב עליה:
מתוך ההנחיות לסוקר:
"שימוש בפקודת הסטטיסטיקה
- בפנייה לנדגמים יש להימנע מאזכור הפקודה.
- כאשר נשאל הסוקר על חובת הדיווח ניתן להיעזר ולהציג את הפקודה או תקציר הפקודה. הסוקר יסביר את החובה החוקית להשתתף בסקר. לא יוזכרו הסנקציות המוזכרות בחוק ביחס ללא משיבים (למעט בסקרי עסקים).
- ניתן להציג את הפקודה, או תקציר הפקודה, לנדגם אם יבקש זאת.
- כל סירוב של נדגם או שאלה שהסוקר אינו יכול להשיב עליה תועבר לממונה הישיר."

תמוה מדוע הלמ"ס מנחה את הסוקרים להסתיר מהנסקרים פרט כה חשוב של חוק העונשין החל עליהם במצבי הסקר.


הנחיות לסוקר: יש להימנע מאיזכור פקודת הסטטיסטיקה, ולדווח לממונה על כל שאלה שהנסקר מתקשה להשיב עליה
הנחיות לסוקר: יש להימנע מאיזכור פקודת הסטטיסטיקה, ולדווח לממונה על כל שאלה שהנסקר מתקשה להשיב עליהע"פ פקודת הסטטיסטיקה סעיפים 21-22:
עבירות שונות
21.   אלה יאשמו בעבירה לפי פקודה זו:
(1)   המעכב או מפריע את הסטטיסטיקן או עובד מוסמך בהפעלת סמכות שהוענקה לו לפי פקודה זו;
(2)   המסרב או נמנע למלא שאלון שנשלח אליו או הונח אצלו כדין, או למסור את הפרטים הנדרשים בו, או לענות לשאלה או לחקירה שהופנתה אליו מכוח פקודה זו;
(3)   האומר ביודעין דבר כוזב בפרט מהותי שבשאלון שמילא או מסר לפי פקודה זו או בתשובה לשאלה שנשאל מכוחה;
(4)   המשמיד, משחית או מקלקל ללא סמכות כדין שאלון המכיל פרטים שנאספו לפי פקודה זו, או הכותב או המצייר, בשאלון המוצא לענין פקודה זו והנמסר לסטטיסטיקן או לעובד מוסמך, מלים, ציור או כל דבר אחר שהם מגונים, מתועבים, מעליבים או מחללי קודש;
(5)   עובד מוסמך המסרב או נמנע, בלי הצדק מספיק מחמת מחלה או סיבה בלתי נמנעת אחרת, למלא תפקיד המוטל עליו לפי פקודה זו או שנמסר לו מאת הסטטיסטיקן או מאת עובד הממונה עליו.
עונש כללי (תיקון מס' 1)  תשל"ח-1978
22.   האשם בעבירה לפי פקודה זו שלא נקבע לה עונש אחר, דינו - מאסר שלושה חדשים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה